13163,98

Opis

Sonel MPI-540-PV to wielofunkcyjny przyrz?d przeznaczony w szczególno?ci do testów instalacji fotowoltaicznych. Wykonamy nim komplet bada? po stronie DC i AC – zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62446. Za pomoc? Sonel MPI-540-PV mo?na równie? przeprowadzi? wszystkie pomiary, których wyniki okre?laj? stan bezpiecze?stwa instalacji elektrycznych – domowych oraz przemys?owych. Wszystko to mo?na uzyska? przy u?yciu jednego uni­wersalnego urz?dzenia.Mierz?c parametry zwi?zane z instalacj? fotowoltaiczn?, przyrz?d automatycznie przeliczy je do warunków odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary napi??, pr?dów oraz mocy po stronie AC i DC inwertera pozwol? zweryfikowa? jego sprawno??. Raport z bada? instalacji fotowoltaicznych mo?na stworzy? po przeniesieniu danych z pami?ci miernika do programu Sonel PE6.Znaczne zautomatyzowanie pomiarów umo?liwia funkcja badania wy??czników ró?nicowo-pr?dowych w trybie Auto, a tak?e wst?pnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. au­totesty), które mo?na równie? rozbudowywa? o w?asne sekwencje. Dobranie odpowiedniego akcesorium dodatkowego – np. adaptera AutoISO-1000C, rozszerzy funkcjonalno?? miernika, umo?liwiaj?c wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-?y?owych.Znacznie wi?cej ni? miernik wielofunkcyjny:najwi?kszy dotykowy panel na rynku (7”) – niezwyk?a ergonomia i ?atwo?? obs?ugiwyjmowana karta microSD – ?atwe zwi?kszenie pojemno?ci pami?ciakumulator Li-Ion – d?u?sze dzia?anie miernikapomiary instalacji fotowoltaicznych zgodnie z norm? PN-EN 62446pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwpora?eniowej – jeden przyrz?d zamiast kilkuszybki pomiar p?tli zwarcia z wy??cznikiem RCD bez wyzwalania (do kilku sekund)autotesty – mo?liwo?? wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencjiszybka ?cie?ka od pomiarów do raportutrójfazowy rejestrator parametrów sieci elektro-energetycznych – podstawowa diagnostyka jako?ci zasilaniaodczyt danych bie??cych parametrów sieci – natychmiastowa ocena badanego urz?dzeniaparametry mierzone w klasie S normy EN 61000-4-30 – du?a dok?adno?? pomiarówkalkulator strat energii – szybka diagnoza potencjalnych oszcz?dno?ciMo?liwo?ci urz?dzeniaMiernik charakteryzuje si? ponadprzeci?tnymi mo?liwo?ciami w dziedzinie funkcjonalno?ci. ??czy w sobie mo?liwo?ci pomiarowe kilku urz?dze?, zapewniaj?c przy tym równie dobr? dok?adno??.Sonel MPI-540-PV wykonuje pomiary instalacji fotowoltaicznych zgodnie z norm? PN-EN 62446:ci?g?o?? po??cze? ochronnych,rezystancja uziemienia,rezystancja izolacji po stronie DC,napi?cie otwartego obwodu UOC,pr?d zwarcia ISC,pr?dy pracy i moce po stronie DC i AC,sprawno?? inwertera.Sonel MPI-540-PV wykonuje wszystkie pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych – zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami:impedancja p?tli zwarcia (równie? w obwodach z wy??cznikami RCD),parametry wy??czników RCD,rezystancja izolacji,rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywno?ci gruntu),ci?g?o?? po??cze? ochronnych i wyrównawczych,pomiar o?wietlenia,test kolejno?ci faz,test kierunku obrotów silnika.?atwo?? odczytuUrz?dzenie wyposa?one jest w kolorowy dotykowy wy?wietlacz LCD TFT o rozdzielczo?ci 800×480 pikseli i przek?tnej 7”, co pozwala na wygodn? obs?ug? i ?atwy odczyt parametrów oraz kre?lonych przebiegów. Dzi?ki takiej wielko?ci ekranu mo?na wy?wietli? wi?ksz? ilo?? informacji, które dost?pne s? w ka?dej chwili u?ytkowania miernika. U?ytkownikom spodoba si? na pewno odpowiednia wielko?? wy?wietlanych symboli i czytelne w ka?dych warunkach wyniki.Wbudowany system pomocyW urz?dzeniu znajduj? si? wbudowane ekrany pomocy ze schematami pomiarowymi. Dzi?ki temu ?atwo i szybko mo?na sprawdzi?, w jaki sposób po??czy? dany uk?ad w zale?no?ci od rodzaju wykonywanego pomiaru.Podwy?szona odporno?? na warunki ?rodowiskoweMiernik MPI-540-PV ?wietnie poradzi sobie w trudnych warunkach ?rodowiskowych. Ochron? przed wnikaniem py?ów i wody zapewnia unikalna obudowa o poziomie szczelno?ci IP51. Jest ona wytrzyma?a na uszkodzenia mechaniczne, a specjalna konstrukcja pozwala w prosty sposób zabezpieczy? wy?wietlacz dotykowy – poprzez przesuniecie pokrywy miernika. Oprócz tego, ?e chroni ona przed uszkodzeniem, to równie? pozwala na wygodne przenoszenie i u?ytkowanie urz?dzenia w ró?nych pozycjach.Trójfazowy rejestrator parametrów sieci – odczyt danych bie??cychPrzyrz?d posiada trójfazowy rejestrator parametrów zasilania z trybem odczytu parametrów bie??cych i mo?liwo?ci? rejestracji parametrów sieci elektrycznych takich jak napi?cie, pr?d, moce, harmoniczne, THD. Miernik umo?liwia odczyt wybranych parametrów oraz ich prezentacj? graficzn? na ekranie w czasie rzeczywistym. Parametry te mierzone s? niezale?nie od rejestracji zapisywanej na kart? pami?ci. W trybie tym u?ytkownik mo?e zobaczy?:wykresy przebiegów napi?cia i pr?du (oscyloskop),wykresy napi?cia i pr?du w czasie,wykres wskazowy,pomiary wielu parametrów w formie tabelarycznej,wykres harmonicznych w pr?dzie i napi?ciu.Przyrz?d mo?e rejestrowa? parametry sieci elektro-energetycznych 50/60 Hz w klasie S normy EN 61000-4-30:napi?cia L1, L2, L3 – warto?ci ?rednie w zakresie do 500 V,pr?dy L1, L2, L3 – warto?ci ?rednie, pomiar pr?du w zakresie do 3 kA (w zale?no?ci od u?ytych c?gów pr?dowych)cz?stotliwo?? w zakresie 40 Hz – 70 Hzmoc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S)wspó?czynnik mocy (PF), cos?harmoniczne (do 40-tej w napi?ciu i pr?dzie)wspó?czynnik zniekszta?ce? harmonicznych THD dla pr?du i napi?ciaKomunikacja i oprogramowanieBardzo mocnym punktem przyrz?du jest mnogo?? interfejsów komunikacyjnych oraz wspó?praca z oprogramowaniem zewn?trznym. Poprzez port USB, wyjmowan? kart? pami?ci SD, lub za pomoc? komunikacji bezprzewodowej (Bluetooth, Wi-Fi) mo?na przenie?? dane pomiarowe do komputera. W celu wygenerowania raportu z pomiarów z zakresu ochrony przeciwpora?eniowej nale?y pos?u?y? si? programem Sonel PE6. Zapis pobranych danych do najprostszych formatów oraz wydruk zapewni nam Sonel Reader, który znajduje si? w standardowym wyposa?eniu miernika. Do odczytu i analizy danych z rejestratora s?u?y specjalistyczny program Sonel Analiza.Dane techniczne oraz dokumentacj? znajdziesz na stronie producenta:Przejd? na sonel.pl

Pozosta?e narz?dzia pomiarowe

żarówki kraków, renault trafic ii, kołpaki peugeot, gdzie sie wlewa plyn do spryskiwaczy, 71772987, hak holowniczy peugeot 307 sw, odrdzewiacz do podwozia, mild hybrid audi, h1 philips, jak otworzyć kluczyk vw, korektor siły hamowania peugeot 206, rozrząd wymiana, zarowki kierunkowskazu led, odpowietrzenie hamulców, w202 amg, toyota carina ii, silnik andoria 2ca90, ustawienie geometrii cena, cena prania tapicerki samochodowej, ford focus mk2 silniki

yyyyy