329,00

Opis

Opony letnie Rotalla RF09 w rozmiarze 225/70 R15 112/110R C

Opona letnia Rotalla RF09 225/70 R15 w prezentowanym przypadku ma indeks pr?dko?ci R i indeks no?no?ci 112/110. Oznacza to, ?e przy je?dzie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 170 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 1120/1060 kg. Oznaczenie rozmiaru omawianych opon letnich Rotalla RF09 225/70 R15 nale?y czyta? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? w milimetrach, czyli tutaj 225 mm. Druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci – w tym modelu jest to 70% z 225, czyli 157,50 mm. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model 225/70 R15 – tutaj 15 cali. Litera to z kolei typ konstrukcji opony. Etykieta opon letnich Rotalla RF09 225/70 R15 wygl?da nast?puj?co: ocena „E” za poziom oporów toczenia, „C” za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 72 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Rotalla RF09 w rozmiarze 225/70 R15 s? montowane w samochodach typu: Mercedes Klasa C, Renault Modus, VW Bora, Peugeot Partner czy Chevrolet Aveo.

Opona do aut dostawczych

RF09 w rozmiarze 225/70 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze s? projektowane z my?l? o samochodach typu van czy pó?ci??arówkach (o DMC nieprzekraczaj?cej 3,5 tony). Takie pojazdy, z racji swoich zada?, poruszaj? si? z du?ym obci??eniem, dlatego musz? by? odporne na zu?ycie i mie? wzmocnion? konstrukcj?. W przypadku opon dostawczych spotyka si? dwa indeksy no?no?ci (np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze). Opony dostawcze cz?sto s? oznaczane za pomoc? litery „C” (ang. cargo) umieszczonej w ich rozmiarze.

Klasa – bud?etowa. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Rotalla pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej to idealna propozycja dla kierowców, którzy chc? zaoszcz?dzi? na zakupie opon, pokonuj? ma?e przebiegi roczne, posiadaj? samochód o mniejszej mocy lub preferuj? spokojny styl jazdy. Opony ekonomiczne produkowane s? w oparciu o nieco starsze technologie, ni? modele ze ?redniej lub wy?szej pó?ki i z tego wynika ich ni?sza cena. Oferuj? dobre osi?gi na suchej i mokrej nawierzchni oraz panowanie nad samochodem w warunkach zimowych. Do marek klasy ekonomicznej zaliczaj? si? m.in. Rotalla, Goodride, Imperial, D?bica, Matador, Riken czy Laufenn.

Etykieta unijna opon RF09 225/70 R15 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Wed?ug standardów Unii Europejskiej, na etykiecie do??czonej do opon definiuje si? a? 7 kategorii efektywno?ci paliwowej. A oznacza najwy?sz? (najwi?ksze oszcz?dno?ci paliwa), a G najni?sz?. Warto zwraca? uwag? na ten parametr podczas zakupu opon, poniewa? decyduje on o tym, jak du?o wydamy na codzienn? eksploatacj? samochodu i czy przyczynimy si? do ochrony ?rodowiska naturalnego. Jest te? prostym sposobem na porównanie parametrów wielu modeli opon bez potrzeby wczytywania si? w wyniki testów i znajomo?ci bran?y oponiarskiej. Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony RF09 (model) oraz 15 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Zmniejszenie ha?asu wytwarzanego przez opony podczas jazdy, to nie tylko wi?kszy komfort dla kierowców i mieszka?ców miast, ale tak?e element wp?ywaj?cy na chronienie ?rodowiska naturalnego. Dzi?ki zawarciu na unijnej etykiecie do??czonej do opony informacji dotycz?cej ha?asu zewn?trznego generowanego przez opon?, ka?dy kierowca mo?e wybra? model gwarantuj?cy odpowiedni poziom komfortu. Parametr wyra?a si? w decybelach, a tak?e za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego trzy fale d?wi?kowe, gdzie jedna fala okre?la opony najcichsze, a trzy – emituj?ce najwi?cej ha?asu zewn?trznego. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 42 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 225/70 R15 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Rotalla

Rotalla to kolejna marka s?ynnego chi?skiego producenta Shandong Yongsheng Rubber Group. Historia marki si?ga 1986 roku, kiedy w ma?ej chi?skiej prowincji Shandong otwarto nowe przedsi?biorstwo zajmuj?ce si? produkcj? opon samochodowych. Pomimo przynale?no?ci do segmentu bud?etowego, opony Rotalla zapewniaj? optymalne po??czenie przyzwoitych w?a?ciwo?ci u?ytkowych i niskiej ceny. Pod wzgl?dem wielu wska?ników nie ust?puj? dro?szym konkurentom. Dobre parametry techniczne po??czone s? z nisk? cen? produktów, pozwoli?o marce zawojowa? nisze opon bud?etowych na ?wiatowym rynku.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Rotalla RF09 225/70 R15 112/110 R? Poznaj jej wady i zalety

Model RF09 (Rotalla) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rze?ba, w której obie po?ówki maj? taki sam kszta?t, a opona pracuje w jednakowy sposób niezale?nie od kierunku jazdy i sposobu monta?u. Takie rozwi?zanie przek?ada si? na do?? przeci?tne osi?gi (szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach i na mokrej nawierzchni), dlatego w przypadku opon osobowych takie rozwi?zanie jest obecnie stosowane niezwykle rzadko. Do zalet takich produktów nale?y przede wszystkim niska cena (dotyczy aut osobowych). Opony symetryczne mo?na cz??ciej spotka? w przypadku samochodów dostawczych.

Oznaczenia 112/110R oraz C

Napisy „112/110” oraz „R” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120/1060 kg) oraz pr?dko?ci (do 170 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opona na sezon letni

Rotalla RF09 225/70 R15 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie, jak sama ich nazwa wskazuje, przeznaczone s? na sezon podczas którego ?wieci s?o?ce, pada deszcz a temperatura powietrza nie spada poni?ej 7 stopni. W zwi?zku z tym cechuj? si? okre?lonymi parametrami gwarantuj?cymi bezpieczn? jazd? w czasie tej pory roku. Bie?nik opon letnich jest stosunkowo p?aski, posiadaj?cy niewiele rowków i naci??. Dzi?ki temu opona styka si? z pod?o?em wi?ksz? powierzchni?, a to przek?ada si? na lepsz? przyczepno??. Równie? mieszanka gumowa, z której zbudowano model letni ró?ni si? od tej stosowanej przy innych sezonach, a jej sk?ad gwarantuje wi?ksz? stabilno?? i twardo?? w wysokich temperaturach.

Gwarancja na opony RF09

Opony warto reklamowa? w przypadku zauwa?enia wady fabrycznej – wówczas u?ytkownik mo?e uzyska? rekompensat? finansow? lub wymieni? produkt na nowy. Kiedy szanse na pozytywne rozstrzygni?cie sprawy malej?? Producent nie uzna reklamacji we wszystkich sytuacjach, w których uszkodzenie zaistnia?o z winy u?ytkownika – np. w wyniku usterki mechanicznej, jazdy z nieprawid?owym ci?nieniem lub niew?a?ciwego przechowywania ogumienia. W przypadku marki Rotalla, gwarancja udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 225/70 R15 o oponach Rotalla RF09

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Opony dostawcze letnie

co to tdi, mercedes x164, czy żarówki led są legalne, sklep z żarówkami samochodowymi, musisz to wiedzieć 1046, skuter 600, gdzie się wlewa olej silnikowy, sl 73, biegi wchodza samochod nie jedzie, 0303 znaczenie, emalia żaroodporna, czesci fiat 126p, wypadanie zapłonu, autobus 207, filtr powietrza grande punto 1.4 8v, kierownica mercedes w203

yyyyy