3515,00

Opis

DeWalt DWS780

Zestaw sk?adaj?cy si? z pilarki ukosowej DWS780 oraz stanowiska roboczego DE7023-XJ

Dane techniczne:

Moc pobierana: 1675 WMoc u?yteczna? 960 WPr?dko?? obrotowa pi?y: 1900 – 3800 obr/min?rednica pi?y: 305 mm?rednica otworu pi?y: 30 mmK?t odchylenia od pionu: 49/49°Maks. ukos (w prawo / w lewo): 60/50°Zakres ci?cia przy 90°/90° (szer. x wys.): 303×110 mmZakres ci?cia przy 90°/90° (szer. x wys.): 345×76 mmZakres ci?cia przy 45°/90° (szer. x wys.): 268×63 mmZakres ci?cia przy 45°/90° (szer. x wys.): 345×44 mmZakres ci?cia przy 90°/45° (szer. x wys.): 211×112 mmZakres ci?cia przy 90°/45° (szer. x wys.): 244×76 mmZakres ci?cia przy 45°/45°: 212×76 mmMaks. g??b. ci?cia (pilarki): 170 mmMasa: 24,8 kgG??boko??: 470 mm

– Szeroki zakres ci?cia pozwala na prace zarówno z materia?ami 110 x 303 mm jak i ma?ymi profilami- Wska?nik linii ci?cia XPS pozwala na szybkie i dok?adne ci?cie materia?u obrabianego- Wytrzyma?a konstrukcja pilarki w po??czeniu z prostot? obs?ugi oraz mo?liwo?ciami ró?nych ustawie? zapewniaj? dok?adno?? parametrów przez ca?y okres u?ytkowania narz?dzia- Nowa konstrukcja umo?liwia ?atwe i szybkie ustawianie k?tów ukosu do 49° (w prawo/w lewo)- Prosty w obs?udze mechanizm do ustawiania ukosu sprawia, ?e zale?no?ci od wykonywanej pracy parametry ci?cia mo?na szybko zmienia?- Krzywkowy mechanizm ustawiania k?tów umo?liwia bardzo szybkie ustawianie pomi?dzy 0° – 60° w lewo i 0° – 50° w prawo- Du?a dok?adno?? przez d?ugi okres u?ytkowania, dzi?ki stabilnemu sto?owi i konstrukcji mechanizmu- Du?a, przesuwna prowadnica oporowa daje doskona?e podparcie materia?u przy dowolnych ci?ciach- Liniowe szyny prowadz?ce w uk?adzie poziomym z tulejami wykonanymi z br?zu zapewniaj? najwy?sz? dok?adno?? przy ci?ciu materia?ów o maksymalnej szeroko?ci 345 mm- Kompaktowa i lekka konstrukcja o niezwykle du?ym zakresie ci?cia jest ?atwa do przenoszenia w miejscu pracy- Efektywne suwanie py?u z pola pracy nawet do 75%- Elektroniczne sterowanie pr?dko?ci? pozwala j? odpowiednio dostosowa? do ci?cia ró?nych materia?ów (elementy wykonane z metali nie?elaznych powinny by? przed przecinaniem unieruchomione przy pomocy zacisków)- Innowacyjna blokada do rowkowania umo?liwia precyzyjne ustawienie g??boko?ci rowków i wci??.

Wyposa?enie standardowe:- wysokiej jako?ci tarcza pilarska z 60 z?bów- klucz do monta?u tarczy- worek na py?- zacisk materia?u.

Pi?y elektryczne

samurai zespół, volkswagen serwis szczecin, nagrzewnica audi a3 8l, ravenol 5w30 vmp, suchy teflon

yyyyy